Archive for 2013年9月1日

GHK Avtomat Kalashnikova 74 (AK-74) マガジンの色の件

Posted by: kashiyuko on 2013年9月1日