Archive for 2014年1月5日

GHK Avtomat Kalashnikova 105 (AK-105) マガジンの色の件

Posted by: kashiyuko on 2014年1月5日