Archive for the ‘Kalashnikova AK-105(GHK)’ Category

FN FNC Carbine と Avtomat Kalashnikova AK-105

Posted by: kashiyuko on 2014年3月24日

約束は果たされた( `Д´)!

Posted by: kashiyuko on 2014年1月23日

Avtomat Kalashnikova GBB – KSC vs GHK

Posted by: kashiyuko on 2014年1月13日